Flash obraz

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu mikrobusu

1. Základní podmínky pronájmu mikrobusu

1.1   Nájemce musí být držitelem platného řidičského průkazu typu B déle než 1 rok. Minimální věk pro zapůjčení mikrobusu je 20 let.
1.2    V případě zájmu o vůz vyšší třídy, tedy o luxusní mikrobus, požadujeme věk 25 let s platností řidičského průkazu déle než 2 roky.
1.3    Ve výjimečném případě je možno složit větší vratnou zálohu kauci.
1.4    Spotřebu pohonných hmot si hradí nájemce.
1.5    V případě dotankování nesprávného typu paliva viz bod 10.10.
1.6    Vozidlo přebírá nájemce s plnou nádrží a je povinen jej s plnou nádrží vrátit. Při kratších jízdách se lze dohodnout na úhradě za projetý benzín (naftu) dle spotřeby vozu a aktuálních cen, bez povinnosti dotankovat nádrž.
1.7    Ve vozidlech je pod pokutou zakázáno kouřit.
1.8    Nájemce hradí při převzetí mikrobusu cenu za pronájem a vratnou kauci.
1.9    Cena za pronájem je účtována ve 24 hodinových intervalech.
1.10   Typ a hodnota sazby se mění na základě individuální cenové nabídky mezi nájemcem a pronajímatelem.
1.11    Pokud není dohodnuto jinak, je minimální účtovaná doba pronájmu 24 hodin.
1.12    Dobu pronájmu lze prodloužit na základě ústní, písemné nebo telefonické dohody, se souhlasem pronajímatele.

2. Doklady potřebné k pronájmu mikrobusu

2.1    Soukromá osoba musí předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas, řidičský průkaz a kreditní kartu, případně zálohu na pronájem mikrobusu v hotovosti.
2.2    Podnikatel nebo firma dodají občanský průkaz nebo cestovní pas pověřené osoby, kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, originál ověřené plné moci od statutárního zástupce, kreditní kartu nebo zálohu na pronájem mikrobusu v hotovosti.

3. Platba

3.1    Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou typu VISA, ECMC, AMEX, Diners, JCB.

4. Ochrana osobních údajů

4.1  Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní údaje autopůjčovna použije za účelem naplnění smlouvy o pronájmu mikrobusu.
4.2   Tyto osobní údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě.
4.3   Pronajímatel si vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje klienta třetí osobě, pokud to bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

5. Cesty do zahraničí

5.1    Nájemce mikrobusu smí vycestovat za hranice ČR pouze se souhlasem autopůjčovny.
5.2    Nájemce musí před uzavřením smlouvy o pronájmu sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a kam.
5.3    Bez oznámení tohoto úmyslu je vycestování mimo území ČR nepřípustné.
5.4    Při neoznámení této skutečnosti hradí nájemce veškeré náklady při vzniku škodné události.

6. Rezervace vozidla

6.1    Dlouhodobá rezervace mikrobusu, tj. déle než 48 hodin před zapůjčením, se vztahuje pouze na kategorii mikrobusu, nikoliv na konkrétní typ a vybavení, pokud není písemně dohodnuto jinak.
6.2   Klasická rezervace vozidla, tj. méně než 48 hodit před zapůjčením mikrobusu, se podle požadavků klienta může vztahovat na konkrétní typ vozidla a jeho vybavení.
6.3    Nelze-li dodat nájemci požadovaný typ vozu ze servisních nebo jiných závažných důvodů, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat klientovi vozidlo stejné kategorie s nestejným vybavením za dohodnutou cenu.
6.4   Platnost rezervace vyprší 1 hodinu po stanovené době převzetí. Po uplynutí této doby se rezervace považuje za zrušenou.
6.5    Termín vyzvednutí mikrobusu je možné změnit ještě před vypršením stanoveného času převzetí a to telefonicky, faxem nebo emailem, pokud bude rezervované vozidlo v daném termínu k dispozici.
6.6   Zrušení objednávky lze provést nejméně 24 hodin před dohodnutou dobou převzetí mikrobusu. V případě, že si objednavatel v daném termínu a za uvedených podmínek vozidlo nepronajme, vyhrazuje si pronajímatel právo účtovat ze zadané objednávky 1 den pronájmu rezervované kategorie vozidla. (Náhrada ztráty na nájemném, storno poplatky.)

7. Přistavení a vyzvednutí vozidla

7.1    Není-li domluveno jinak, mikrobusy se předávají nájemci v areálu autopůjčovny.
7.2  Po dohodě s pronajímatelem je možné rezervované vozidlo přistavit na předem dohodnuté místo za stanovený poplatek.
7.3   V takovém případě nájemce souhlasí s poskytnutím informací o jeho kreditní kartě potřebných k provedení složení depositní částky na účtu pronajímatele ještě před přistavením vozidla.
7.4   V případě, že nájemce zruší objednávku nebo změní její původní termín již po přistavení vozidla, je povinen uhradit příslušný poplatek za přistavení.
7.5    Nájemce (objednavatel) souhlasí s uhrazením tohoto poplatku z kreditní karty.

8. Cena za pronájem mikrobusu zahrnuje

8.1    Havarijní pojištění, úrazové pojištění, zelenou kartu a povinné ručení.
8.2    Mikrobusy automaticky disponují českou dálniční známkou.
8.3    V ceně pronájmu mikrobusu je pravidelný servis vozu.
8.4   Všechny mikrobusy disponují kvalitními letními nebo zimními pneumatikami Michelin, v zimě jsou navíc součástí výbavy sněhové řetězy.
8.5    Všechna vozidla jsou v perfektním stavu a nejsou starší než dva roky.
8.6    Všechny mikrobusy jsou pravidelně umývané a uklízené, potahy jsou čisté.
8.7    Další přídavné vybavení jako je navigace, dětské autosedačky, cestovní postýlky atd. jsou k dispozici na vyžádání.

9. Pojištění

9.1    Všechna vozidla autopůjčovny mikrobusů jsou havarijně pojištěna.
9.2  Mikrobusy mají pojištění ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jejich provozem (tzv. pojištění proti škodám způsobeným třetí straně) a to jak na území České republiky, tak ve státech Evropské unie.
9.3    Při zavinění škody nebo poškození vozidla neznámým pachatelem platí nájemce spoluúčast na škodě ve výši 5%.
9.4    Každé vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení.
9.5    Rovněž je autopůjčovnou mikrobusů hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. o požití alkoholických nápojů nebo drog řidičem.
9.6    Úrazové pojištění osob je taktéž v ceně pronájmu mikrobusu.
9.7    Pojištění se nevztahuje:
a.    na škody, které vznikly nedodržením smluvních podmínek nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem,
b.    na poškození pneumatik a ráfků,
c.    při pojistných událostech, při nichž došlo k úrazu dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění. Nájemce je povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu autopůjčovně.

10. Odpovědnost nájemce za škody

10.1    Stane-li se jakákoliv pojistná událost (poškození vozidla, krádež vozidla nebo jeho součástí) je nájemce povinen tuto skutečnost ihned ohlásit pronajímateli a přivolat policii.
10.2    V případě dopravní nehody je nájemce povinen tuto skutečnost ihned ohlásit pronajímateli a přivolat policii. Dále je v tomto případě povinen vyplnit „Protokol o nehodě“, který je součástí nájemní smlouvy.
10.3    Při nesplnění těchto povinností přebírá nájemce plnou odpovědnost za způsobené škody a ztrácí nárok na uplatnění pojištění uvedeného v nájemní smlouvě.
10.4   Při nedodržení pojistných podmínek a podmínek nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle, jeho součástech a ostatních poškozených předmětech během pronájmu.
10.5    Pronajímatel může rovněž požadovat náhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídajícímu výpůjčnímu poplatku a to až do dne, kdy mu bude příslušné vozidlo opět plně k dispozici.
10.6    Při vrácení mikrobusu je nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu, která tím může být způsobena.
10.7    V případě ztráty dokumentů od vozidla bude nájemci účtována pokuta ve výši 3000 Kč.
10.8    V případě ztráty klíčů od vozidla bude nájemci účtována výroba nových klíčů a kompletní výměna zámků pronajatého vozidla a náklady tím spojené.
10.9    Nájemce souhlasí s tím, že nájemné nebo případné doúčtování náhrady škody je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce nebo složené zálohy.
10.10   V případě dotankování nesprávného typu paliva je nájemce povinen uhradit náklady na vyprázdnění nádrže, případný odtah nebo opravu tímto způsobeného poškození a naplnění nádrže příslušným typem pohonných hmot.
10.11    V případě havárie pronajatého vozidla se neúčtuje nájemné po dobu oprav.
 

Mikrobusy na cesty

Mikrobusy na školní výlety

Mikrobusy na firemní akce

Půjčovna mikrobusu pro převoz zboží

Mikrobusy k pronájmu a jejich výhody

Pronájem mikrobusu Praha

Půjčovna mikrobusů pro přepravu osob